Тельнов Валерий Иванович

  • профессор (Кафедра общей физики ФФ)
  • выпускник группы 7301 (1967г.), ФФ, специальность (1972 год выпуска)

Контактная информация

(383) 329-4533 -ИЯФ

О себе

Главный научный сотрудник Института ядерной физики; Зав. кафедрой физики ускорителей НГУ; Профессор кафедры общей физики НГУ; Зав. лаборатории по разработке ускорителей высокой энергии нового поколения (НГУ).

Публикации

  1. Статья. V.I. Telnov, L.I. Shekhtman A concept of the photon collider beam dump  // Journal of Instrumentation
  2. Статья. V.I. Telnov Energy calibration at high-energy photon colliders  // Journal of Instrumentation
  3. Статья. Telnov, V. First look at the physics case of TLEP  // Journal of High Energy Physics
  4. Статья. V.I. Telnov, V.M.Aulchenko, E.M.Baldin, A.Yu.Barnyakov, M.Yu.Barnyakov, A.E.Blinov, V.E.Blinov, A.V.Bogomyagkov, A.E.Bondar, S.I.Eidelman, T.A.Kharlamova, S.A.Kononov, E.A.Kravchenko, V.F.Kulikov, E.A.Kuper, A.S.Medvedko, O.I.Meshkov, I.I.Morozov, N.Yu.Muchnoi, I.B.Nikolaev, I.O.Orlov, O.L.Rezanova, B.A.Shwartz, V.V.Smaluk, E.V.Starostina, A.A.Talyshev, Yu.A.Tikhonov, K.Yu.Todyshev, V.V.Zhulanov, A.N.Zhuravlev Measurement of J/Psi to gamma eta decay rate and eta c parameters at KEDR  // Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
  5. Статья. V. I. Telnov, V.M. Aulchenko, E.M. Baldin, A.V. Bobrov, A.V. Bogomyagkov, A.E. Bondar, S.I. Eidelman, D.N. Grigoriev, S.A. Kononov, E.A. Kravchenko, V.M. Kulikov, D.A. Maksimov, O.I. Meshkov, I.I. Morozov, N.Yu. Muchnoy, I.B. Nikolaev, I.O. Orlov, O.L. Ryazanova, B.A.Schwartz, A.V. Sokolov, E.V. Starostina, A.A. Talyshev, Yu.A. Tikhonov, K.Y. Todyshev, V.V. Zhulanov, A.N. Zhuravlev Measurement of the ratio of the lepton widths Gamma(ee)/Gamma(mu mu) for the J/psi meson  // PHYSICS LETTERS B
  6. Статья. V.I. Telnov Photon collider Higgs factories  // Journal of Instrumentation
  7. Статья. V. I. Telnov, V.P. Druzhinin, V. B. Golubev, A. A. Korol, E. A. Kravchenko, S. I. Serednyakov, Yu. I. Skovpen, E. P. Solodov, K. Yu. Todushev The BABAR detector: Upgrades, operation and performance  // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
  8. Статья. V.I. Telnov, V.P.Druzhinin, S. Eidelman, A.Poluektov, A. Kuzmin, B. Shwartz, E.P. Solodov, K.Y. Todyshev, A. Vinokurova, K. Arinshtein, V. Aulchenko, I. Bedny, V.E. Blinov, A.Bondar, N. Gabyshev, V.B. Golubev, A. Korol, E.P. Kravchenko, P.Krokovny, P.Lukin, D. Matvienko, A.P.Onuchin, S.I.Serednyakov, V. Shabalin, Y.I. Skovpen, Y. Usov, V. Vorobyev, V. Zhulanov, O. Zyukova The Physics of the B Factories  // EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C
Добавить в избранное